http://agentstvo-sofia.narod.ru/ и
http://novgorod.front.ru/